VAGNMAKARENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Som boende på Vagnmakaren har Du kanske många frågor angående föreningen. på denna sida har vi därför samlat en del information som Du kan ha nytta av. Vi bifogar dessutom karta och medlemsförteckning (om det står fel på ditt hus eller om Du inte vill stå med på medlemslistan hör av Dig till Gisela i hus 44).

Har Du frågor och kontakta gärna styrelsen!


FÖRENINGEN

Föreningens bildande
Vår förening består av 70 fastigheter och bildades hösten 1974 för förvaltning av samfällighetens gemensamma anläggningar.

Stadgar
För föreningen gäller särskilda stadgar. Kopia av dessa finns att lösa här.

Stämma
Ordinarie föreningsstämma, till vilken alla medlemmar kallas, hålles i mars månad varje år. Då väljs styrelse för året, föreningsavgiftens storlek bestäms och överhuvudtaget alla för föreningen viktiga beslut fattas där. Det är därför viktigt att närvara. Flera familjemedlemmar för närvara vid mötet, men bara en ifrån varje fastighet har rösträtt.

Styrelse
Styrelse Styrelse väljs på årsstämman för ett år i taget (mars-mars). Ordförande, kassör och sekreterare för styrelsen utses av stämman efter förslag från tillträdande styrelse. Styrelsen håller medlemmarna informerade via hemsidan eller genom att dela ut ”föreningsmeddelande”. De som inte har tillgång till Internet kan vända sig till föreningens sekreterare. Där finns även årsmötesprotokollen.

På stämman 810331 beslöts att styrelseuppdragen roterar turvis i tio omgångar om sju hus. De närmaste åren ser det ut enligt:

Husnummer                               Kalenderår   
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65           2016
66, 67, 68, 69, 70, 01, 02           2017
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09           2018
10, 11, 12, 13, 14, 29, 30           2019
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28           2020
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21           2021 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45           2022
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52           2023
53, 54, 55, 56, 35, 36, 37           2024
38, 31, 32, 33, 34, 57, 58           2025

Vagnmakaregränden
Den del av Vagnmakaregränden som går in mellan vårt kvarter och stiftelsen Nilstorps Studenthem (Vagnmakaren 80), förvaltas av gemensamhetsanläggningen Vagnmakaren GA:1. Denna förening har vi del i, eftersom vägen utgör vår huvudinfart. OBS! Parkeringsplatserna utmed Vagnmakaregränden tillhör Vagnmakaren 80 och får inte användas av oss.

Föreningsavgift
Medlemmarna betalar varje kvartal till föreningen en avgift som avser att täcka de gemensamma kostnaderna. Föreningsavgiften aviseras genom lapp i postlådan och skall betalas senast den 25:e i den första månaden av varje kvartal. Vid försenad betalning tas påminnelseavgift och dröjsmålsränta ut enligt lag.

Giro
Föreningens bankgironummer är 284-2581. Postgiro finns ej.
 

Allmän självdeklaration
Värdet av andelen i samfälligheten ingår i taxeringsvärdet på din fastighet och skall alltså inte deklareras särskilt. Om kapital och räntor skulle bli så stora att de skall deklareras av medlemmarna, kommer styrelsen att meddela detta.

Flyttning
Om du flyttar skall detta meddelas styrelsen, som för frteckning över medlemmarna. Meddela gärna den som flyttar in efter dig vad som gäller i föreningen. Om Du har en "Välkommen till Vagnmakaren" pärm så lämna denna till de nya ägarna. Upplys dem gärna också om dessa hemsidor. OBS! Du som flyttar ut skall betala kvartalsavgiften som omfattar den m�nad då Du flyttar. Flyttar Du mitt i ett kvartal är det Din sak att reglera avgiften med den nyinflyttande.

Bostadsadress
Adressen till området är Vagnmakaregränden och ett husnummer. Vårt postnummer är 224 56.
 


             GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR

De gemensamma anläggningarna består av garagebyggnader, grönytor, rabatter, lekplatser, parkeringsplatser, vägar och gångar, yttre belysning, kabel TV-anläggning, vatten- och avloppsledningar mellan husen samt undercentral för fjärrvärme med ledningar. Värme- och vattenförbrukning samt sophämtning betalas av föreningen gemensamt.

Yttre miljö
Vår och höst anordnas det gemensamma städdagar i området för skötsel av gemensamma gräsmattor och rabatter. Datum för dessa bestäms av den sittande styrelsen och annonseras på väggen vid cykelgaraget mot taxiplats 1 (hus 63). Styrelsen förväntar sig att så många som möjligt deltar under minst en städdag, då vår budget bygger på denna lösning. De hushåll som deltar erhåller en reduktion på kommande kvartalsavgift.

Underhåll av gångar och gemensamma ytor administreras av styrelsen. Den har till sitt förfogande ungdomar från området, som är timavlönade. Om Du är 14 år eller äldre och intresserad av att ingå i detta gång, kontakta styrelsen.

Snöröjningen inom området är utlagd på entreprenad. Gångbanor längs Kastanjegatan och Råbyvägen skötes av kommunen.  

 

Bostadshus

I I anläggningsbeslutet för samfälligheten ingår INTE förvaltningen av bostadshusen. Var och en ansvarar således för skötseln av sitt eget hus. Råd om målning av fönster och fasad, underhåll av fläktar m.m. hittar Du här.

 

Garage
Garagebyggnaderna förvaltas och ägs av föreningen, som alltså får betala eventuella skador, t. ex. reparation av lås, portar och stuprännor. Meddela därför genast när något fel uppstått, så att det kan åtgärdas innan det blir för allvarligt (dyrt). Styrelsen har huvudnyckel som passar till alla garagen. Uthyrning av garage skall först meddelas styrelsen.

Enligt brandkårens bestämmelser får man ej förvara brandfarligt material i garagen, ej heller sätta upp mellanvägg av annat material än gips eller ståltrådsnät.

Vill du ändra något i garaget skall du först kontakta styrelsen.

Tänk brandkårens bestämmelser får man ej förvara brandfarligt material i garagen, ej heller sätta upp mellanvägg av annat material än gips eller ståltrådsnät. 

Cykelförråd
Det finns tre cykelförråd (F2, F4 och F5 på kartan). Dessa skall endast användas till uppställning av cyklar och inte som något slags förråd. Cykelförrådens passar även till redskapsförrådet (F3 på kartan). Glöm inte att släcka och låsa dörren igen efter dig!

Redskapsförråd
I föreningens redskapsförråd (F3 på kartan) finns en del gemensamma redskap, t. ex. stegar, skottkärror, gräsklippare och diverse redskap. Medlemmarna disponerar sakerna fritt inom området under förutsättning att de återställs efter att de använts. Förrådet öppnas med särskild nyckel, som även passar till cykelgaragen. OBS! Meddela styrelsen om något är trasigt.

Brandsläckare
Brandsläckare finns på två platser, en i verktygsförrådet (vid hus 62) och en i cykelförrådet vid södra parkeringen.

Fiskerätt
Föreningen har fiskerätt i Höje å grundat på att fastigheten Vagnmakaren 8, där föreningen ligger, sedan 1700-talet haft denna rätt. Förutom gädda och abborre förekommer havsöring i ganska riklig mängd. Fisket är avgiftsfritt mot uppvisande av fiskekort som kan bokas hos kassören längst för en vecka (måndag-måndag).

TV-anläggningen
Samtliga hus är anslutna till ComHem. Ett antal analoga kanaler ingår i basutbudet. En förteckning över dess hitta du här. Det gör att köpa till digitala kanaler via ComHem.

Undercentralen
Den sittande styrelse,
ansvarar för tillsyn av anläggningen, vari ingår tillsyn av varmvattenberedare för hela området samt undercentral för fjärrvärme. Området har ett slutet värmesystem. Om ni har rörläggare som tömmer varmvattnet från elementen ska ni därför lägga en lapp i brevlådan hos styrelse eftersom hela området påverkas.

Parkering förbjuden
Det Det är förbjudet att parkera på vändplatsen och självfallet också mellan de norra garagen och på gångarna inne i området, eftersom man då hindrar in- och utfart. Avställda bilar samt husvagnar får ej varaktigt ställas upp på föreningens parkeringsplatser.

Parkeringsplatserna utmed Vagnmakaregränden respektive höghusens parkeringar får ej användas av Vagnmakarens invånare. De tillhör Vagnmakaren 80 (Laurentiistiftelsen) respektive höghusen.

Parkering tillåten
Parkering är tillåten inom markerade områden på våra två parkeringsplatser samt på vår sida av Kastanjegatan. Se dock till att inte spärra in- och utfarterna till området eftersom det kan allvarligt försena eventuella utryckningsfordon mm.

Taxi
Vid beställning av taxi anges önskad taxiplats (se karta). Taxiplats 1 är i vändplatsen vid hus 63 och Taxiplats 2 är vid bänken på Kastanjegatan, strax nedanför hus 30. Taxi kör bara in i området vid sjukdom eller handikapp.

Allmänna hänsyn
Förutom den oskrivna men viktiga regeln att vi skall visa varandra hänsyn, vill vi påpeka några saker:

Det är förbjudet att rasta hundar inom området och de får inte heller springa lösa och förorena i sandlådor mm.

Motortrafik (bil, MC, scooter, moped, etc.) inom området är endast tillåten för varu- och sjuktransporter samt för handikappade. Om du ör in på området ber vi Dig respektera skyltarna "Lekande Barn" och att köra mycket sakta. Gångarna i området är trånga med många skymda hörn. Låt inte bilen bli stående i onödan inom området. Förutom att det ser tråkigt ut, kan parkerade bilar lätt förorsaka olyckor med cyklande småbarn och dessutom kan de stå i vägen för utryckningsfordon. Detta gäller även hantverkares bilar så, informera Era hantverkare om detta.

Spola inte ut ”obehöriga föremål” (t. ex. blöjor och örontops) i avloppet. De kan förorsaka stopp i ledningarna och det har hänt att avloppsvatten stigit upp genom golvbrunnarna i källaren.  

 


                  TAKFLÄKTAR

Vagnmakarens fastigheter har ett s.k. villaventilationssystem. Det innebär att till-luft kommer in i källarplanets förrådsutrymme och att från-luft går ut från alla våtutrymmen, kök och från det större rummet i källaren. Det finns vissa grundläggande fysiska regler, som kan vara bra att känna till.

Klicka här för att få reda på mer om detta och dessutom en del om bullerproblem som vissa fläktar kan förorsaka. Orsakerna till detta ökade bullerproblem är dels gamla fläktar som fungerar dåligt och har slitna lager, dels nya fläktar som har för stor kapacitet.

 


                  VÄRMELEMENT

HUR MAN LAGAR VÅRA ORIGINALTERMOSTATER

(Av Sven-Olof Silverudd och Hans Hanson)

 

Denna instruktion gäller för våra originaltermostater ifrån AGA. Alla bilder hittar du längst ner i detta avsnitt.

Utrustning: skiftnycklar eller polygriper, trasa, något föremål för att peta bort gammalt silikon, nytt silikon.

Vi kallar vanligen hela delen i Bild 1 för ”termostat” men egentligen består den av ett vred med en graderad ”ratt” (inställningsvredet) längst ut (nr 1 på Bild 1) och själva termostaten i motsatt ände (nr 4 på Bild 1).

Om A) luftning av elementet nte hjälper för att öka värmen kan det bero på att ett regleringsstift av metall i själva termostaten har fastnat.

B) Det kanske lossnar om du vrider på inställningsvredet (nr 1 på Bild 1) fram och tillbaka.

C) Om inte detta hjälper för du skruva av delen 1-2 i Bild 1. För att komma åt regleringsstiftet ska den första stora muttern (nr 2 På Bild 1) skruvas moturs samtidigt som du håller emot den lilla muttern (nr 3 på Bild 1) bredvid själva termostatdelen (nr 4 på Bild 1) med en polygrip/skiftnyckel för den ska inte lossas! (Se Bild 2)

Nu har delen 1-2 i Bild 1 lossnat och om du ställer den på inställningsvredet (se Bild 3) så ser du det vita plaststiftet i mitten.

D) Nu är också regleringsstiftet i termostaten (vid pilen i Bild 4) synlig i den del som sitter kvar på elementet. Tryck på regleringsstiftet tills det lossnar med något föremål, fingrar duger inte. Fungerar inte det så pröva med att slå lite lätt, men försiktigt! När stiftet lossnat ska det gå relativt lätt att trycka in det några millimetrar.

Bild 5 visar hur själva AGA-termostaten ser ut men den ska du INTE skruva av i detta läget för då börjar vattnet att spruta.

E) Ta nu bort gammalt silikon runt plastpinnen i vredet (Bild 3) och runt regleringsstiftet i termostaten (Bild 4) och fyll på med nytt silikon. Smeta även silikon i gängorna! Sätt tillbaka vredet på termostaten och dra åt, men inte för hårt.

Nu bör värmen flöda!

Om elementet, trots allt detta, inte blir varmt så får du, om du är händig och modig, stänga av vattnet till och från elementet, montera av termostaten och köpa ett nytt termostat. Med tanke på att de är gamla kan de dock vara svåra att hitta så kolla först om du hittar innan du börjar skruva. Annars får du kontakta en rörläggare som får byta ut hela termostatpaketet eller rent av hela radiatorn.

Lycka till!