KOPIA AV AVTAL UPPRÄTTAT MELLAN BYGGHERRE OCH URSPRUNGLIGA KÖPARE AV FASTIGEHETER INOM VAGNMAKARENS SAMFÄLLIGHET
BILAGOR G - J
(ladda ner dokumentet i pdf format)


JOHN MATTSON BYGGNADSAKTIEBOLAG Bil. G 

KV VAGNMAKAREN 
LUND

TEKNISK BESKRIVNING ÖVER 70 ST 2-VÅNINGS RADHUS TYP FUNDAMENT 168 K. 
  
Bostadsyta: 4 rum och kök med matplats - ca 100 m2
  
Källare:                                                   - ca 47  m2 
Radgarage:                                              - ca 13  m2

 

Lund den 4 september 1974 

JOHN MATTSON BYGGNADSAKTIEBOLAG 
  
  
Rätt till smärre ändringar förbehålles. 


 S T O M B E S K R I V N I N G 

GRUND Betongplatta (med kantförstyvning) på grusfyllning.
KÄLLARVÄGGAR Källaryttervägg av betong med invändig isolering och gipsskivor.
BOTTENBJÄLKLAG Bjälklag av träkonstruktion bestående av: 
Spånskiva 
Bjälkar c/c 600 
Mellan bjälkarna 30 mm mineralullsfilt på undersidan hård träfiberskiva.
MELLANBJÄLKLAG Bjälklag av träkonstruktion bestående av: 
spånskiva 
bjälkar c/c 600 
30 mm mineralull på undersidan bjälkarna träfiberskiva.
TAKKONSTRUKTION Från ovansidan: 
takstolar c/c 1200 
mellan dessa 150 mineralull 
diffspärr 
träfiberskiva 
YTTERTAK Papptäckning på plywood.
YTTERVÄGGAR Väggar av träkonstruktion uppbyggda av från utsidan: 
träfiberskiva 
stående reglar, c/c 600, med 
mellanliggande mineralullsskivor, klass A 
på insidan diffusionsspärr och gipsskiva. 
Fasadbeklädnad av träpanel resp. ½ stens fasadtegel. 
K = 0,34. 
LÄGENHETSSKILJANDE VÄGGAR Mellan de helt fria väggarna anbringas en fritt hängande mineralullsmatta. 
Väggarna är av träkonstruktion och uppbyggda av från insida lägenhet:
2 x 13 mm gipsskiva
reglar, c/c 600.
INNERVÄGGAR Väggar av träkonstruktion bestående av reglar, c/c 600, med träfiberskivor.
FÖNSTERSNICKERIER  Av furu, laserade och glasade med 2-glas.
SOCKLAR Fabriksmålade
DÖRRSNICKERIER  Fabriksmålade dörrar och plastbehandlade karmar. 
Terrassdörr med 2-glas. Entrédörr laserad.
SKÅPSNICKERIER  Fabriksmålade in- och utvändigt, mörkgröna luckor. 
UTVÄNDIGT PLÅTARBETE Hängrännor, stuprör, fotplåt, huvar, krönbeslag och fönsterbleck av galv. plåt, som målas.
VÄRME- OCH ELINSTALLATION El-skåp, avläsbart utifrån.
Utvändig belysningsarmatur vid entré. 
Barnsäkra uttag för el. 
Kall- och varmvattenledningar av koppar. 
Mekanisk ventilation med fläkt på tak. 
Radhusen är anslutna till det kommunala fjärrvärmeverket via en undercentral i kvarteret. 
Termostatreglerade panelradiatorer. 
Vattenutkastare på trädgårdssidan. 

 
 R U M S B E S K R I V N I N G 

BOTTENVÅNING 

Kapprum och nedre hall 
Rum 201 Rum 203
Golv:  Nålfiltmatta
Väggar:  Tapetserade
Tak:  Plastundertak 
Inredning:  Kapphylla samt flyttbar garderob. 
Trappa laserad, nålfiltbeklädda steg och ekframkant.
WC
Rum 204
Golv:  Plastfiltmatta
Väggar:  Tapetserade
Tak:  Plastundertak
Inredning:  Toalettstol, tvättställ, spegel, toalettpappershållare, handdukshängare, klädkrok, 
belysning på vägg.
Kök med matplats
Rum 202
Golv:  Plastfiltmatta
Väggar:  Plasttapeter, stänkskydd av klinker
Tak:  Plastundertak
Inredning:  Rostfritt diskbänksbeslag, bänkskåp, lådhurts och grytskåp med bänkskivor av teak, överskåp, städskåp.
Frys-, kyl- och svalskåp ca 710 liter. Elspis med 4 plattor, termostatreglerad 
bak- och stekugn, grill, belysning samt värmeskåp. Kökskåpa med mekanisk 
ventilation samt belysning över spis. 
Belysningsarmatur. 
Fönsterbänk i kalksten 
Vardagsrum 
Rum 205
Golv:  Parkett
Väggar:  Tapetserade
Tak:  Plastundertak
Inredning:  Fönsterbänk

 

ÖVERVÅNING
Övre hall
Rum 301
Golv:  Nålfiltmatta
Väggar:  Tapetserade
Tak:  Plastundertak 
Inredning:  Garderober 
Sovrum
Rum 303, 304, 305
Golv:  Nålfiltmatta 
Väggar:  Tapetserade 
Tak:  Plastundertak 
Inredning:  Flyttbara garderober resp. linneskåp enl. ritning
Badrum
Rum 302
Golv:  Plastmatta
Väggar:  Vävburen plast
Tak:  Plastundertak
Inredning:  Badkar, toalettstol, tvättställ, badrumsskåp, toalettpappershållare, handdukshängare, klädkrok 

 

KÄLLARVÅNING
Tvätt
Rum 102
Golv:  Målad betong
Väggar:  Målade
Tak:  Målat
Inredning:   Torkskåp, tvättbänk med tvättmedelsskåp, 
uppläggningsbord
Övriga utrymmen
Rum 101, 103,104
Golv: Betong  
  Väggar: Målade  
  Tak: Målat   

 

GEMENSAMMA BYGGNADER
Radgarage 
(l=5,50 m)
Golv:  Betongplatta med kantförstyvning på grusuppfyllnad.
Väggar:  1/2-stens fasadtegel med slammad insida. Bärande regelstomme i trä.
Tak:  Bärande åsar av trä. Korrugerad aluminiumplåt.
Inredning:  Vipport - uttag för motorvärmare.
Undercentral för fjärr- 
värme, soprum, cykelförråd
Golv:  I princip som radgarage med mineralsullsisolering i väggar och tak.
Väggar: 
Tak: 

 

TRÄDGÅRDSANLÄGGNING
På tomtmark entrésida: Terrass med betongplattor. Veranda med tryckimpreg-
nerat golv, räcke och "ljugarebänk" -Träd och buskar.
På tomtmark trädgårdssida: Terrass med betongplattor. Läskärm, förråd för trädgårdsred-
skap. Gräs- och buskplantering.
Gemensam mark: Asfalterade parkeringsplatser och kvartersvägar med belysning. Träd-, busk- och gräsplanteringar. Lekplatser med sandlådor och lekutrustning. Två öppna plattbelagda ”torg” med sittbänkar.

 


Bilaga I

BYGGNADS AB HARRY KARLSSON                                                                               

M E D D E L A N D E
till köpare av radhus typ F 168 i kv Vagnmakaren, Lund 

För förvaltning av gemensamma anläggningar såsom vissa gator, gatubelysning, lekplatser, fritidsområden, distributionsledningar av olika slag etc har bildats Vagnmakarens Samfällighetsförening. I styrelsen för förvaltningen ingår t v fastighetsförv. Olof Ohlsson och som suppleant ingenjör Ingemar Wisbrant. Föreningens verksamhet omfattar handhavandet av fastighetsskötsel, ombesörjning av renhållning, sophämtning o d. 
  
I föreningen kommer varje köpare av fastigheterna inom kv Vagnmakaren att vara medlem. 
  
De årliga kostnader som kommer att uppstå. genom föreningens verksamhet har preliminärt beräknats enligt följande: 
  
Fastighetsskötsel Kr 24.000:- 
Renhållning och sophämtning 10.000:- 
Elförbrukning i garage + parkområden 5.000:- 
Vatten- och avloppsavgifter 21.000:- 
Försäkringar 1.000:- 
Fastighetsförvaltning 6.000:- 
Reparationer och underhåll 18.000:- 
Värmekostnad, fjärrvärme   91.000:- 
Centralantennanläggning 3.000:- 
Nilstorpsvägens samfällighetsförening 1.500:- 
Oförutsett 1.500:- 
Summa kr 182.000:- 
  
För att täcka kostnaderna kommer föreningen att av varje medlem t v inkassera ett belopp av kr 650:- per kvartal. Beloppet inbetalas utan anfordran till Svenska Handelsbanken i Lund i förskott senast första söckendagen i varje kvartal.. Om inflyttning sker t ex den 15 februari, skall halva kvartalsavgiften erläggas på tillträdesdagen. Inbetalningskort kommer att tillsändas varje medlem.   

Under rubriken "Reparationer och underhåll" ingår kostnaderna för utvändiga reparationer av radhus, garage och förråd. Respektive köpare ombesörjer och bekostar själv invändiga reparationer samt iordninghåller sin tomt. 
  
För skötsel och underhåll av den inom kv Vagnmakaren befintliga angöringsgatan har bildats Nilstorpsvägens samfällighetsförening, i vilken radhusägarna i kv Vagnmakaren och fastighetsägarna i kv Kollegiet ingår som andelsägare. För att bestrida radhusägarnas andel av kostnader för skötsel och underhåll av angöringsgatan kommer årligen preliminärt att överföras kr 1. 500:- från Vagnmakarens samfällighetsförening till Nilstorpsvägens samfällighetsförening.   
Lund den 9 september 1974 
  
BYGGNADS AB HARRY KARLSSON 


Bilaga J 

TRANSUMT ur 
  
Exploateringsavtal av 1973-05-04 och 1973-09-21 mellan Lunds kommun och Byggnads AB Harry Karlsson.   


§ 6 

Bolaget upplåter åt kommunen till förmån för den fastighet eller de fastigheter, som kommunen bestämmer, servitut, avseende rätt att utan ersättning dels inom de i stadsplaneförslaget med bokstaven u betecknade områdena nedlägga och för all framtid bibehålla ledningar för vatten, avlopp, elektricitet, gas eller annat, ävensom utföra erforderliga inspektioner samt reparations- eller ombyggnadsarbeten å desamma, dels för all framtid nyttja de i förslaget med bokstaven x betecknade områdena till väg för allmän gångtrafik.   

Beträffande x-betecknat område gäller vidare att snöröjning jämte undanskaffande av snö och is samt sandning eller annan åtgärd till motverkande av halka skall åvila bo- laget med samma undantag som ovan nämnts. 
  
Servitutsrätten skall, i den mån kommunen ej medgiver annat, ha bästa förmånsrätt i fastigheter vari u- eller x-betecknat område ingår. Därest bolaget med annan träffar avtal om överlåtelse av äganderätt eller upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet, vari u- eller x-betecknat område ingår, skall, om inskrivning ej skett, avtalet innehålla medgivande från köpare eller blivande nyttjanderättshavare, att kommunens ovan angivna servitutsrätt må inskrivas med enahanda rätt i fastigheten. Bolaget förbinder sig att i sådant avtal ålägga förvärvaren samma skyldigheter angående x-områdets underhåll m m, som enligt tredje stycket ovan åvilar bolaget. Kommunen äger rätt att ersätta ovanstående avtalsservitut med servitut bildat genom lantmäteriförrättning.   

 

§ 7

Blivande fastigheter inom exploateringsområdet skall anslutas till kommunens fjärrvärmenät. I anledning härav utfäster sig bolaget att icke låta inrätta särskild pannanläggning eller därmed jämförlig anordning för tillgodoseende av byggnadernas behov av värme och varmvatten. 

 

§ 13 

Har bolaget till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal, skall nuvarande och blivande ägare till fastighet inom exploateringsområdet anses ha dels erlagt på fastigheterna belöpande gatumarksersättning och bidrag till gatubyggnadskostnad för gata enligt i ingressen angivet stadsplaneförslag, dels ställt säkerhet för skyldighet att utgiva bidrag för denna gatukostnad. 

 

§ 14 

Bolaget är skyldigt att vid eventuell överlåtelse av fastighet inom exploateringsområdet tillförbinda blivande ny ägare av densamma att fullgöra bolagets åtaganden enligt detta avtal. 
  
Av detta avtal är två likalydande exemplar upprättade och utväxlade. 
  
Lund den 4 maj 1973 
Byggnads AB Harry Karlsson 
  
Kurt Månsson                Curt Berg 
  
  
Bevittnas:

Birgit Grant                     Inger Sjögren
  
  
Lund den 21 september 1973 

För Lunds kommun å dess kommunstyrelses vägnar: 
  
Hans Ingemansson      Åke Lindblad 
  
  
Bevittnas: 


Elsa Svärd                 Monica Werke (?)